ทุน ICDF ประจำปี 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563นี้

**สำหรับนักเรียนไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก       เท่านั้น

รายละเอียดทุนดังนี้:

เงินสนับสนุนที่จะได้รับ

1.ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

3.ค่าที่พัก(หอในมหาวิทยาลัย)

4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 15,000ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก17,000ดอลลาร์ไต้หวัน)

5.ค่าประกันสุขภาพ

6.ค่าหนังสือเรียน

ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30015&mp=1(ภาษาจีน)

https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2  (ภาษาอังกฤษ)

ดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/9123116143853.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-3555ต่อ311 หรือ aingtirakanl@gmail.com